Current Problems of Psychiatry

The evaluation of the mental and emotional state of the university students in the situation of exam

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(4): 309-317
DOI:10.2478/cpp-2019-0023

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Olha Savytska

Department of Psychology of Education, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University, Ukraine

Full Text

Abstract

The purpose of the paper is to describe the results of the theoretical and empirical study of the mental and emotional state assessment of university students in the examination situation. The dependence of students' mental and emotional state during the examination on personal traits, students' self-assessment, as well as the specificity of their mental and emotional state with different levels of examination anxiety are discussed.

Materials and methods: In our research we used the following methods: Cattell's 16-factor personality questionnaire, modified version of Max Luscher's eight-color test – colors choice method (CChM), express test ‘The diagnostics of the examination anxiety’. The sample consisted of 72 first-year full-time students of the specialty ‘pedagogical education’. Age of the students is 17-18 years old. Methods of mathematical statistics are used to estimate data.

Research results: The data of the empirical research of the students' mental and emotional state have revealed the negative impact of the examination situation on the students' mental and emotional state. The level of examination anxiety, formed in response to a threatening situation, is determined by a set of the students' personality traits. It has been established that the lower the person's self-assessment is, the higher the level of students' examination anxiety. For students with average data of personal anxiety, the state of stress and exam stress has appeared to be tonic, what allows to keep a sufficient level of ability to work and achieve good learning outcomes.

Discussion: The results of the research indicate that the assessment of the mental and emotional state of students in the examination situation will allow predicting human behavior in stressful situations, preventing the adverse impact of negative factors on human activity, and also will become the key to the developing a strategy for maintaining students' psychological health.

 

Keywords: mental and emotional state, psychological stress, exam anxiety.


Streszczenie

Celem artykułu jest przestawienie wyników teoretycznego i empirycznego badania oceny stanu psycho-emocjonalnego studentów w sytuacji egzaminu. Omówiono zależność pomiędzy stanem psycho-emocjonalnego studentów podczas trwania egzaminu a cechami osobistymi, poczucia własnej wartości studentów, a także specyfikę stanu psycho-emocjonalnego studentów o różnych poziomach lęku egzaminacyjnego.

Materiały i metody: W badaniu wykorzystano następujące metody: 16-czynnikowy kwestionariusz osobowości R.Cattella, zmodyfikowaną wersję ośmiokolorowego testu Maxa Luscher’a ‒ metodę doboru koloru (MDK), ekspresowy test „Kwestionariusz lęku przed egzaminem”, metody statystyki matematycznej. Przebadano 72 studentów pierwszego roku specjalności „Edukacja pedagogiczna” kształcenia w pełnym wymiarze godzin. Wszyscy studenci mieli 17-18 lat.

Wyniki badań: Dane empirycznych badań stanu psycho-emocjonalnego studentów ujawniły negatywny wpływ egzaminu na stan psycho-emocjonalny studentów. Poziom lęku przed egzaminem, który powstaje w odpowiedzi na sytuację zagrożenia, zależy od konfiguracji cech osobowościowych studentów. Ustalono, że im niższa samoocena osoby, tym wyższy jest poziom lęku przed egzaminem wśród studentów. Dla studentów ze średnim niepokojem ogólny stan stresu i stres egzaminacyjny jest takim, który pozwala na wystarczający poziom zdolności do pracy i osiągania dobrych efektów uczenia się.

Dyskusja: Wyniki badań pokazują, że ocena stanu psychoemocjonalnego studentów w sytuacji egzaminacyjnej pozwoli przewidzieć ludzkie zachowania w sytuacjach stresowych, zapobiegając niekorzystnemu wpływowi negatywnych czynników na działalność człowieka, i są kluczem do opracowania strategii zachowania zdrowia psychicznego studentów.

 

Słowa kluczowe: stany psychoemocjonalny, stres psychologiczny, lęk przed egzaminem.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31