Current Problems of Psychiatry

Psychological support of children’s privacy development in preschool age

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(4): 318-327
DOI:10.2478/cpp-2019-0024

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Olena Vlasova1, Nataliia Dembytska1, Olena Kornienko2

1 Taras Shevchenko National University of Kyiv, Developmental Psychology Department, Kyiv, Ukraine
2 Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Psychology, Developmental Psychology Department, Kyiv, Ukraine

Full Text

Abstract

The goal of the article is to present the theoretical and empirical research as for development of preschoolers’ personal privacy and to determine their parents’ contribution to this process.

Research methodology: In order to find out ways of preschoolers’ privacy development and parental attitudes towards it, the sample of adults was divided into two groups for comparison: 84 parents (42 parents of 4-year old children and 42 parents of 6-year old children). To this end, the following diagnostic techniques were used: the questionnaire “Sovereignty of a psychological space” (Nartova-Bochaver S.K.), the method “Actors and typical causes of conflicts at each age stage” (Venkova N.A.). Two groups of children of 4 (n=26) and 6 (n=28) years were examined with the method “My house” to study characteristics of preschoolers’ psychological boundaries, their dynamic features and methods of protection, (Silina O.V.). Methods of mathematical statistics were used to estimate empirical data.

Research results: The empirical research of 84 parents (Ukraine) having children in preschool age show that preschoolers’ personal privacy is mainly developed due to expansion of such components of their psychological space as personal territory, habits and values. The closest social environment, in particular parents, is only partly ready to support children’s pursuit for the sovereignty of their psychological space.

Discussion: The psychological support of preschoolers’ privacy development is possible only with psychological work with their parents as leading agents of their socialization. This work should be aimed at harmonization of parents’ attitudes towards children's claims to have a personal space. Such support should include psychological enlightenment, active social psychological trainings, counselling and psychotherapy, specially organized for all actors influencing children's psychological space development.

 

Keywords: personal autonomy, privacy, sovereignty of a psychological space, socialization.


Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie wyników teoretyczno-empirycznego badania kierunków rozwoju prywatności osobowości w wieku przedszkolnym i wyjaśnienie wkładu rodziców w ten proces.

Metoda badawcza: Aby wyjaśnić kierunki rozwoju prywatności osobowości przedszkolaków oraz nastawienia rodziców w tej kwestii, próbę badawczą podzielono na dwie podgrupy: 84 rodziców (42 rodziców 4-letnich dzieci i 42 rodziców 6 letnich dzieci). W tym celu zostały wykorzystane następujące metody diagnostyczne: kwestionariusz “Suwerenność przestrzeni psychologicznej” (Nartowa-Boczawer S.K.), kwestionariusz „Subiekty i powody typowych dla każdego wieku konfliktów” (Wenkowa N.A.). W celu zbadania jakości granic psychologicznych u przedszkolaków, specyfikę dynamiki i ich sposobów ochrony, dwie grupy dzieci w wieku 4 (n=26) i 6-ciu lat (n=28) poddano badaniom za pomocą testu „Mój dom” (Sylina O.W.).

W celu oceny danych empirycznych zostały wykorzystane metody statystyki matematycznej.

Wyniki badania: Dane badania empirycznego 54 przedszkolaków oraz 84 ich rodziców (Ukraina) wskazują, że rozwój prywatności osobowośći w wieku przedszkolnym odbywa się przeważnie poprzez rozszerzenie takich składników przestrzeni psychologicznej, jak: terytorium osobiste, przyzwyczajenia i wartości. Najbliższe otoczenie społeczne jest w stanie jedynie częściowo wesprzeć dążenie dzieci do suwerenności ich przestrzeni psychologicznej.

Dyskusja wyników: Psychologiczne towarzyszenie rozwojowi prywatności dziecka w wieku przedszkolnym jest niemożliwe poza pracą psychologiczną z rodzicami pełniącymi podstawową rolę ich socjalizacji. Takie wsparcie powinno zawierać edukację psychologiczną, aktywne szkolenia społeczno-psychologiczne, konsultacje oraz terapije, specjalnie zorganizowane dla wszystkich subiektów rozwoju przestrzeni psychologicznej dziecka.

 

Słowa kluczowe: autonomia osobista, prywatność, suwerenność przestrzeni psychologicznej, socjalizacja.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31