Current Problems of Psychiatry

Difficulties associated with the diagnosis of bipolar affective disorder in a 16-year-old boy treated in the past for ADHD and ODD – case study

Trudności związane z rozpoznaniem zaburzenia afektywnego dwubiegunowego u 16-letniego chłopca leczonego w przeszłości z powodu ADHD i ODD – opis przypadku

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2020;21(1):29-38

DOI: 10.2478/cpp-2020-0004

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Izabela Chojnowska-Ćwiąkała1 , Justyna Świerczyńska2 ,
Małgorzata Weryszko2 , Monika Szpringer1

1 Collegium Medicum, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
2 Department of Psychology, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland

Full Text

Abstract

Aim. The aim of this article is to discuss the difficulties and complexities of the bipolar affective disorder (BPAD) diagnostic process in an adolescent. The case of suspected occurrence of bipolar affective disorder in an adolescent who was diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and oppositional defiant disorder (ODD) in childhood was presented. Case report. A 16-year-old boy was treated in the past for ADHD and ODD. The reason for the current admission to the pediatric psychiatry ward was the behavioral change that disturbed the caregivers: he has become more restless, irritable, explosive. A few nights prior to hospitalization, he was very agitated, chaotic, physically and verbally aggressive. At admission he was disorganized, tense, in strong hand manipulation anxiety. He displayed alternating attention and loquacity. His statements were chaotic, his thinking accelerated. He displayed grandiose delusions. He was uncritical. After the treatment, mood, psychomotor drive and circadian rhythms stabilisation were achieved. Discharged from the ward with the recommendation of further outpatient treatment and continuation of psychotherapeutic interactions.

Conclusions.

1. The diagnosis of bipolar affective disorder in adolescents is a complex and difficult process. The expression of symptoms of this disorder during adolescence is different than in adults.

2. Differential diagnosis of bipolar affective disorder for a 16-year-old boy should also consider b oth past ADHD and ODD and their possible sequelae should be taken into account, as well as the risk of abnormal personality development.

3. Due to the high dynamics of changes associated with the adolescence period, further pharmacological treatment of bipolar affective disorder should be combined with psychotherapeutic interventions.

 

Keywords. manic episode; bipolar affective disorder; adolescence; diagnostic difficulties


Streszczenie

Cel pracy. Celem artykułu jest omówienie trudności i złożoności procesu diagnostycznego zaburzenia (choroby) afektywnego dwubiegunowego (ChAD) u nastolatka. Przedstawiono przypadek podejrzenia wystąpienia zaburzenia afektywnego dwubiegunowego u adolescenta, u którego w dzieciństwie zdiagnozowano zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD) i zaburzenia opozycyjno-buntownicze (ODD).

Opis przypadku. Chłopiec 16-letni był leczony w przeszłości z powodu ADHD i ODD. Powodem aktualnego przyjęcia do oddziału psychiatrii dziecięcej była niepokojąca opiekunów zmiana w zachowaniu: zrobił się bardziej niespokojny, drażliwy, wybuchowy. Kilka nocy przed hospitalizacją był bardzo pobudzony, chaotyczny, agresywny fizycznie i werbalnie. Przy przyjęciu był zdezorganizowany, napięty, w silnym niepokoju manipulacyjnym. Wykazywał przerzutność uwagi, wielomówność. Jego wypowiedzi były chaotyczne, tok myślenia przyśpieszony, wypowiadał treści wielkościowe. Był bezkrytyczny. Po zastosowanym leczeniu uzyskano poprawę w funkcjonowaniu w zakresie nastroju, napędu psychoruchowego i rytmów dobowych. Wypisany z zaleceniem dalszego leczenia ambulatoryjnego oraz kontynuowania oddziaływań psychoterapeutycznych.

Wnioski.

1. Rozpoznanie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u młodzieży jest procesem złożonym i trudnym. Ekspresja symptomów tego zaburzenia w okresie adolescencji jest inna niż u osób dorosłych.

2. W diagnozie różnicowej zaburzenia afektywnego dwubiegunowego u 16-latka należy uwzględnić zarówno rozpoznawane w przeszłości ADHD, ODD i ich możliwe następstwa, jak i ryzyko nieprawidłowego rozwoju osobowości.

3. Ze względu na dużą dynamikę zmian związanych z okresem adolescencji dalsze leczenie farmakologiczne zaburzeń afektywnych dwubiegunowych należy połączyć z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi.

 

Słowa kluczowe: epizod maniakalny, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, adolescencja, trudności diagnostyczne

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31