Current Problems of Psychiatry

Dementia with Lewy bodies and Parkinson’s disease dementia-two independent disordersor one clinical entity within a clinical spectrum of synucleinopathies?

Otępienie z ciałami Lewy’ego i otępienie w przebiegu choroby Parkinsona-dwie niezależne chorobyczy też jedna jednostka chorobowa w ramach spektrum klinicznego alfa-synukleinopatii?

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2020;21(3): 161-

DOI: 10.2478/cpp-2020-00xx

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Ewelina Soroka1 , Marian Zdzisław Stepulak2

1 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland

2 Mazovian Public College in Płock

Full Text

Abstract

Introduction. Both dementia with Lewy bodies (DLB) and Parkinson’s disease dementia (PDD) are important dementia syndromes that overlap in their clinical features and clinical course, neuropathological abnormalities, and also therapeutic approach. Nevertheless it is still unclear whether DLB and PDD are two different disorders that require differentiation or are one clinical entity within a spectrum of Lewy body disease. Currently these disorders are mainly distinguished on the basis of the relative timing of the onset of symptoms of dementia and parkinsonism. The present paper presents current concepts on the pathogenesis of both disorders and their possible overlap.

Material and methods. Online databases in the field of DLB and PDD were searched for to find potentially eligible articles. Only most recent articles published after the year 2000 were chosen.

Results. The clinical features of DLB and PDD are similar and include dementia with hallucinations and cognitive fluctuations, as well as parkinsonian signs. Also cognitive deficits are similar in PDD and in DLB, with predominance of executive dysfunction, visual-spatial deficits and memory impairment. Neuropathological changes in both disorders involve the presence of Lewy bodies and Lewy neurites within brainstem, limbic and neocortex, as well as loss of midbrain dopamine cells, and loss of cholinergic neurons in the nuclei of ventral forebrain.

Conclusions. Similarities in clinical manifestation, neuropsychological deficits and neuropathological abnormalities may suggest that both DLB and PDD are two different phenotypes of the same disorder. This review article presents current knowledge on similarities and differences between these two clinical entities and raises the question whether they require differentiation or not.

 

Keywords: dementia with Lewy bodies, Lewy body disease, dementia, synucleinopathies


Streszczenie

Wstęp. Zarówno otępienie z ciałami Lewy'ego (DLB), jak i otępienie w chorobie Parkinsona (PDD) są ważnymi jednostkami chorobowymi, które wykazują podobieństwo pod względem wielu objawów, przebiegu klinicznego, nieprawidłowości neuropatologicznych, a także podejścia terapeutycznego. Nie jest jasne, czy DLB i PDD to dwie różne jednostki chorobowe, które wymagają różnicowania, czy też stanowią jeden zespół chorobowy w spektrum klinicznego choroby z ciałami Lewy'ego. Obecnie zaburzenia te odróżnia się głównie na podstawie momentu pojawienia się objawów otępienia i parkinsonizmu względem siebie.

Materiały i metoda. Dokonano przeglądu internetowych baz danych w celu znalezienia najbardziej odpowiednich artykułów poświęconych DLB i PDD. W niniejszym artykule poglądowym wykorzystano najnowsze prace opublikowane po roku 2000.

Dyskusja. Cechy kliniczne DLB i PDD są podobne i obejmują otępienie z halucynacjami i wahaniami funkcji poznawczych, a także objawy parkinsonizmu. Również deficyty poznawcze są podobne w PDD i DLB, z przewagą dysfunkcji wykonawczych, deficytów wzrokowo-przestrzennych i upośledzenia pamięci. Zmiany neuropatologiczne w obu zaburzeniach obejmują obecność ciał Lewy'ego i neurytów Lewy'ego w pniu mózgu, limbice i korze nowej, a także utratę komórek dopaminowych śródmózgowia i utratę neuronów cholinergicznych w jądrach przodomózgowia brzusznego.

Wnioski. Podobieństwa w objawach klinicznych, deficytach neuropsychologicznych i nieprawidłowościach neuropatologicznych mogą sugerować, że zarówno DLB, jak i PDD są dwoma różnymi fenotypami tego samego zaburzenia. W artykule przeglądowym przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat podobieństw i różnic między tymi dwoma jednostkami klinicznymi oraz postawiono pytanie, czy wymagają różnicowania, czy nie.

 

Słowa kluczowe: otępienie z ciałami Lewy’ego, ciała Lewy’ ego, synukleinopatie

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31