Current Problems of Psychiatry

Mentoring as an individual form of preparing orphans for independent living in Ukraine

Mentoring jako indywidualna forma przygotowania sierot do samodzielnego życia na Ukrainie

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2020;21(3): 167-173

DOI: 10.2478/cpp-2020-0016

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Iuliia Udovenko1 , Tetiana Melnychuk2 , Julia Gorbaniuk3

1 Department of Social Rehabilitation and Social Pedagogy Faculty of Psychology in the Taras Shevchenko National University Kiev, Ukraine
2 Laboratory of Organizational and Social Psychology, G.S. Kostyuk Institute of Psychology, the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
3 Department of Emotions and Motivation Psychology Institute of Psychology, the John Paul II Catholic University of Lublin

Full Text

Abstract

Objective. The purpose of the study is to analyze and define the content, specifics, and procedures of social and psychological work with citizens who have expressed a desire to become mentors for orphans.

Introduction. In Ukraine, there are more than 750 foundations of institutional care and upbringing of children, in which approximately 106,000 children live. Only 8% among them have the status of orphans and children deprived of parental care; the other 92% have parents, but due to some difficult life circumstances of parents or presence of special needs or disability in children, they cannot live or be brought up in the family. It means that 92% of children without the status of orphans or children deprived of parental care cannot be adopted or placed for living and upbringing to other forms of family placement (guardianship/care, foster family, family-type orphanage). Along with this, out of 8% of orphan children and children deprived of parental care, there are no opportunities to be accommodated in any family forms of upbringing the following children: teenagers and youngsters, brothers and sisters from families with many children, and children with disabilities. In such children, close emotional relationships with meaningful, constant adults, which is a vital necessity for their psycho-emotional development and well-being, have been lost or were not formed at all. Accordingly, the introduction of mentoring for orphans and children deprived of parental care who live in relevant institutions is motivated by the necessity to satisfy the need of every child in emotional support, assistance and protection by a significant, authoritative person, and friend.

Methods. The study uses an experience which was gained during the realization of the project as the author-developer of the methodology of socio-psychological work with citizens and children concerning preparations for mentoring and training for both coordinators and mentors of the Mentoring Program in cooperation with specialists of the "One Hope" non-governmental organization; in the role of educator for the preparation of coordinators for the Mentoring Program implementation, as well as in the role of expert during the implementation of Mentoring Program by the community organization "One Hope" during the 2009-2016 period [1]. Also, authors participated in developing of the mentors preparing program over orphans and children deprived of parental care in order to receive approval at the state level.

Results. Mentoring for orphans and children deprived of parental care residing in institutions has been implemented in Ukraine since 2009 by the "One Hope" (“Odna Nadia”) public organization in cooperation with the Kyiv City Children's Service and the Kyiv City Center of Social Services for Families, Children and Young People. The project "One Hope" was launched in the city of Kyiv and the Kyiv region during 2009-2016. Since 2016, mentoring as an individual form of support and assistance for a child living in a residential institution has been introduced in Ukraine at the state level.

Conclusions. If an orphan child or a child deprived of parental care is unable to live and being brought up in a family, then the mentor's role in the life of this child is of paramount importance. This is due to the fact that such a form of individual support through mentoring will facilitate the preparation of every orphan child for independent living in the future.

 

Keywords: orphans and children, deprived of parental care; mentoring; mentors; training for mentoring


Streszczenie

Cel. Celem pracy jest analiza i wskazanie specyfiki i procedur pracy społecznej i psychologicznej z obywatelami, którzy wyrazili wolę zostania mentorami dla dzieci sierot.

Wprowadzenie. Na Ukrainie istnieje ponad 750 fundacji instytucjonalnej opieki i wychowania dzieci, w których mieszka około 106 000 dzieci. Tylko 8% spośród nich ma status sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej; pozostałe 92% ma rodziców, ale ze względu na trudne warunki życiowe rodziców, szczególne potrzeby lub niepełnosprawność rodziców, dzieci nie mogą przebywać ani wychowywać się w rodzinie. Oznacza to, że 92% dzieci bez statusu sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej nie może być adoptowanych ani umieszczonych do zamieszkania i wychowania w innych formach osadzenia w rodzinie (wsparcie/opieka, rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka). Oprócz tego, w sytuacji 8% osieroconych dzieci i pozbawionych opieki rodzicielskiej, nie ma możliwości umieszczenia ich w jakichkolwiek rodzinnych formach wychowania, dotyczy to następujących kategorii dzieci: młodzież i nastolatkowie, bracia i siostry z rodzin wielodzietnych, dzieci niepełnosprawne. W tych kategoriach dzieci, bliskie relacje emocjonalne ze znaczącymi, stałymi osobami dorosłymi, które są niezbędną koniecznością dla ich rozwoju emocjonalnego i dobrego samopoczucia, zostały całkowicie utracone lub w ogóle nie powstały. W związku z tym wprowadzenie mentoringu dla sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, przebywających w odpowiednich placówkach, motywowane jest koniecznością zaspokojenia potrzeby każdego dziecka w zakresie wsparcia emocjonalnego, pomocy i ochrony przez znaczącą, autorytatywną osobę i przyjaciela.

Metody. W opracowaniu wykorzystano doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu jako „autor-twórca” metodologii pracy społeczno-psychologicznej z klientami i dziećmi w zakresie przygotowań do mentoringu i szkoleń zarówno dla koordynatorów, jak i mentorów Programu Mentoringowego we współpracy ze specjalistami organizacji pozarządowej „Jedna nadzieja”; w roli edukatorów w przygotowaniu koordynatorów do realizacji Programu Mentoringowego, a także w roli ekspertskiej podczas realizacji Programu Mentoringowego przez organizację społeczną „Jedna Nadzieja” w latach 2009-2016. Autorzy uczestniczyli także w opracowywaniu założeń teoretycznych Programu dla sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, w celu uzyskania akceptacji na szczeblu państwowym.

Wyniki. Mentoring dla sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej przebywających w placówkach realizowany jest na Ukrainie od 2009 roku przez organizację „Jedna Nadzieja” („Odna Nadia”) we współpracy ze Służbą Dzieciom Miasta Kijowa i Centrum Pomocy Społecznej Miasta Kijowa Rodziny, dzieci i młodzież. Projekt „Jedna nadzieja” został uruchomiony w Kijowie i obwodzie kijowskim w latach 2009-2016. Od 2016 r. na Ukrainie na szczeblu państwowym wprowadzono mentoring jako indywidualną formę wsparcia i pomocy dla dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski. Jeśli sierota lub dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej nie jest w stanie żyć i wychowywać się w rodzinie, to rola mentora w życiu tego dziecka ma ogromne znaczenie. Wynika to z faktu, że taka forma indywidualnego wsparcia poprzez mentoring ułatwia przygotowanie każdego osieroconego dziecka do samodzielnego życia w przyszłości.

 

Słowa kluczowe: sieroty i dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej; mentoring; mentorzy; szkolenie w zakresie mentoringu

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31