Current Problems of Psychiatry

Association of DRD2 (rs 1799732), ANKK1 (rs1800497), DAT (rs28363170), DRD4 (exon 3 - VNTR) gene polymorphisms in the context of relapses in therapy

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2020;21(4):193-202

DOI: 10.2478/cpp-2020-0018

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Jolanta Chmielowiec1 , Agnieszka Boroń2

1 Department of Hygiene and Epidemiology, Collegium Medicum, University of Zielona Góra, Poland

2 Department of Clinical and Molecular Biochemistry, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction: Disorders in the field of reward system neurotransmission are mentioned as one of the most important causes of addiction. Genetic variation is assigned a special role. The literature on the subject mentions primarily the genes of dopamine neurotransmission: DAT (dopamine transporter), DRD2 (dopamine receptor D2), DRD4 (dopamine receptor D4). However, so far there are few literature reports on these genes in the context of innovators in addiction therapy.

Aim: Analysis of the relationship between the variability of specific polymorphisms in the DRD2 (rs1799732), ANKK1 (rs1800497), DAT (rs28363170), DRD4 (exon 3 - VNTR) genes with the occurrence of relapses in people addicted to psychoactive substances.

Material and methods: The research was carried out on a group of 301 people addicted to psychoactive substances staying in an addiction therapy center in Lubuskie and Zachodniopomorskie voivodships in Poland. The control group consisted of 301 people with no diagnosed addiction to psychoactive substances nor mental disorders. The study of polymorphisms DRD2 (rs 1799732), ANKK1 (rs1800497) was performed by real-time PCR method; whereas DAT (rs28363170), DRD4 (exon 3 - VNTR) was genotyped by PCR and the amplified products were visualized using ethidium bromide stained gel electrophoresis (3% agarose) and UV photography.

Results: This study showed that in addicts genotype frequencies of the VNTR polymorphism in the third exon of human DRD4  were as follow: S/L in 33.55%, S/S - 63.12% and L/L 3.32%; while in the control group S/L - 32.56%, S/S - 58.8 % and L/L - 8.6% (χ2 = 7.617, p = 0.022). Significant differences in the frequency of DRD2 gene polymorphism rs1799732 were observed (frequency of alleles; χ2 = 5.48, p = 0.0192) and DRD4 VNTR polymorphism (χ2 = 7.687, p = 0.021) between the addicted to psychoactive substances who have a one-time stay in an inpatient treatment center and the control group.

 

Keywords: gene, relapses of addiction, addiction profile, mental disorders.


Streszczenie

 

Wprowadzenie: Zaburzenia w zakresie neurotransmisji układu nagrody wymieniane są jako jedna z najważniejszych przyczyn uzależnienia. Szczególną rolę przypisuje się tutaj zmienności genetycznej. W literaturze przedmiotu wymienia się przede wszystkim geny neurotransmisji dopaminy: DAT (transportera dopaminy), DRD2 (receptora dopaminy D2), DRD4 (receptora dopaminy D4). Jednak jak dotąd istnieje niewiele doniesień literaturowych na temat tych genów w kontekście innowatorów w terapii uzależnień.

Cel: Analiza związku między zmiennością specyficznych polimorfizmów w genach DRD2 (rs1799732), ANKK1 (rs1800497), DAT (rs28363170), DRD4 (ekson 3 - VNTR) z występowaniem nawrotów u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 301 osób uzależnionych od środków psychoaktywnych przebywających w ośrodku terapii uzależnień w województwach lubuskim i zachodniopomorskim w Polsce. Grupę kontrolną stanowiło 301 osób, u których nie stwierdzono uzależnienia od substancji psychoaktywnych i zaburzeń psychicznych. Badanie polimorfizmów DRD2 (rs 1799732), ANKK1 (rs1800497) przeprowadzono metodą real-time PCR; natomiast DAT (rs28363170), DRD4 (ekson 3 -VNTR) genotypowano za pomocą PCR i amplifikowane produkty wizualizowano stosując elektroforezę żelową barwioną bromkiem etydyny (3% agaroza) i fotografię UV.

Wyniki: Badanie wykazało, że u osób uzależnionych częstości genotypu polimorfizmu VNTR w trzecim eksonie ludzkiego DRD4 były następujące: S/L u 33,55%, S/S -63,12% i L/L -3,32%; natomiast w grupie kontrolnej S/L -32,56%, S/S -58,8% i L/L -8,6% (χ2 = 7,617, p = 0,022). Zaobserwowano istotne różnice w częstości polimorfizmu rs1799732 genu DRD2 (częstość alleli; χ2 = 5,48, p = 0,0192) oraz polimorfizmu VNTR genu DRD4 (χ2 = 7,687, p = 0,021) pomiędzy osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, które przebywają na w szpitalnym ośrodku leczniczym i grupie kontrolnej.

 

Słowa kluczowe: gen, nawroty uzależnienia, profil uzależnienia, zaburzenia psychiczne

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31