Current Problems of Psychiatry

White space interpretation in Hermann Rorschach’s inkblot test: An analysis of two male examinees’ responses

Interpretacje białego tła w teście Hermanna Rorschacha – analiza wypowiedzi dwu mężczyzn

Curr Probl Psychiatry 2020;21(4):210-237

DOI: 10.2478/cpp-2020-0020

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Anna Hunca-Bednarska

MONAR Center, Lublin

Full Text

Abstract

Introduction: There are numerous points of controversy over the psychological interpretation of the so-called S responses – namely, the interpretation of white space in the Rorschach test. The aim of my paper was to verify the position held by Charles P. Fonda, who claims that the meaning of S responses depends on the results of the test as a whole.

Materials and methods: I have presented the responses of two young men and coded them according to the Comprehensive System developed by John E. Exner. I chose this way of processing data as the most precise, relatively well formalized, and detailed one. The two examinees gave an almost identical number of responses in the whole test and a similar number of S responses, similarly distributed across the cards of the test.

Results: I assessed and compared the results of the two examinees in terms of the effectiveness of their cognitive processes, self-control ability, mental resources, social adjustment, and self-esteem. Finally, I looked closely at the contents of a few responses, as in my opinion they symbolically expressed the examinees’ basic problems.

Discussion: I tried to avoid describing the examinees’ psyche in nosological terms and to focus on presenting the way in which they experienced the world, as well as on how this experience affected their behavior.

Conclusions: I found that in Examinee 1 criticism towards other people may stem from an excessively idealistic attitude to the world and from the ensuing disappointments. Good cognitive functioning, resistance to stress, positive self-esteem, and the socialized emotional sphere make this man’s S responses a sign of creative engagement in the problems encountered rather than a sign of maladjustment. In the case of Examinee 2, S responses can be understood as defiance and a generalized attitude of negativism, which play the role of defense against the excessively complicated, not fully comprehensible, and inhospitable world; these responses may, in their turn, contribute to the intensification of problems and to an increase in maladjustment.

 

Keywords: Rorschach inkblot test, S responses (space responses), emotional control, cognitive processes, social adjustment


Streszczenie

Wstęp: Wskazałam na liczne kontrowersje dotyczące psychologicznej interpretacji tzw. wypowiedzi S, czyli interpretowania białego tła w teście Rorschacha. Jako cel artykułu przyjęłam weryfikację stanowiska Charlsa P. Fondy, który twierdzi, że znaczenie wypowiedzi S zależy od wyników  testu ujętych w całości.

Materiał i metoda: Przedstawiłam wypowiedzi dwu młodych mężczyzn i zasygnowałam je według Systemu Całościowego opracowanego przez Johna E. Exnera ( The Comprehensive System). Wybrałam ten sposób opracowania danych, ponieważ w mojej opinii,  jest  on najprecyzyjniejszy, stosunkowo dobrze  sformalizowany  i szczegółowy. Obaj badani podali niemal identyczną liczbę wypowiedzi w całym badaniu oraz zbliżoną liczbę wypowiedzi S, których rozkład był podobny pod względem kolejności pojawiania się  na poszczególne tablice testu.

Wyniki: Oceniłam i porównałam wyniki obu badanych pod względem efektywności ich procesów poznawczych, zdolności do samokontroli,  zasobów psychicznych, przystosowania społecznego i samooceny. W końcu zatrzymałam się  na treści kilku wypowiedzi podanych przez badanych, ponieważ w mojej opinii wyrażały one, w symbolicznej formie ich podstawowe problemy.

Dyskusja: Starałam się uniknąć  opisu psychiki  w terminach nozologicznych a skoncentrować się na przedstawieniu, w jaki sposób doświadczają oni świata i jak doświadczenie to wpływa na ich zachowania.

Wnioski: Wykazałam, że u badanego nr 1 krytycyzm żywiony do innych ludzi a wyrażany w wypowiedziach S może wynikać ze zbyt idealistycznej postawy do świata i związanych z tym rozczarowań. Dobre funkcjonowanie poznawcze, odporność na stres, pozytywna samoocena i uspołeczniona sfera emocjonalna sprawiają, że wypowiedzi S u tego mężczyzny świadczą raczej o twórczym zaangażowaniu w napotykane problemy niż o nieprzystosowaniu. W przypadku badanego nr 2 wypowiedzi S można rozumieć jako bunt i zgeneralizowaną postawę negatywizmu, które pełnią rolę obrony przed zbyt skomplikowanym, niezupełnie zrozumiałym i nieprzychylnym światem; reakcje te z kolei mogą przyczyniać się do nasilenia psychologicznych problemów i nieprzystosowania.

 

Słowa kluczowe: Rorschacha, wypowiedzi S (space responses), kontrola emocji, procesy poznawcze, przystosowanie społeczne

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31