Current Problems of Psychiatry

White space interpretation in Hermann Rorschach’s inkblot test

Interpretacja białego tła w teście plam atramentowych Hermanna Rorschacha

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2020;21(4): 238-263

DOI: 10.2478/cpp-2020-0021

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Anna Hunca-Bednarska

MONAR Center, Lublin

Full Text

Abstract

Introduction: The interpretation of white space in the Rorschach test has not been clearly defined. The aim of my research was to analyze the psychological meanings that can be associated with using space in Rorschach test responses. I examined a sample of healthy individuals in order to establish the basic meanings that could serve as points of reference when interpreting ill people’s responses.

Material and method: I personally examined 158 healthy subjects with the Rorschach test. The examination procedure and the way of coding and interpreting responses were based on John Exner’s Comprehensive System. I divided the sample into three groups: I (no S responses), II (one or two S responses), and III (three or more S responses). Next, I distinguished subgroup V (four or more S responses). I analyzed the differences between the groups in terms of other variables obtained in the examination using the Rorschach test. These variables were associated with using the complexity of the presented stimuli and with organizing the stimulus field; they were also associated with the emotional sphere, social adjustment, and ways of coping with stress.

Results: Group III differed from groups II and I in terms of nine variables, and differences regarding further four variables approached significance. Differences between group V and the remaining examinees were more marked and concerned 14 variables.

Discussion: Examinees with more S responses were better at using the complexity of stimuli and organizing the stimulus field. A certain characteristic feature of their emotional sphere also manifested itself: these people experienced situational stress more strongly, colored their responses with aggression, and more frequently experienced loneliness and alienation; intellectualization turned out to be their typical defense mechanism.

Conclusions: Based on the collected material, it can be concluded that responses are related to examinees’ creative potential. Collected from healthy individuals, the material may facilitate the interpretation of ill people’s responses, especially as such research has not been conducted in a Polish population before.

 

Keywords: S responses (space responses), psychological meaning, cultural meaning, high number of S responses, low number of S responses


Streszczenie

 

Wstęp: Interpretowanie białego tła w teście Rorschacha nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Celem moich badań była więc analiza znaczeń psychologicznych, jakie można łączyć z uwzględnianiem białego tła (wypowiedziami S) w teście Rorschacha. Badaniami objęłam osoby zdrowe, aby ustalić podstawowe znaczenia, które mogłyby stanowić pewne odniesienie dla interpretowania wypowiedzi ludzi chorych.

Materiał i metoda: Badanie 158 zdrowych osób testem Rorschacha przeprowadzałam osobiście. Procedura badania oraz sposób sygnowania i interpretowania wypowiedzi odpowiadał systemowi Johna Exnera (The Comprehensive System). Badaną grupę podzieliłam na trzy grupy: I (bez wypowiedzi S), II (jedna lub dwie wypowiedzi S) oraz III (trzy i więcej wypowiedzi S). Następnie wydzieliłam podgrupę V (cztery lub więcej wypowiedzi S. Zanalizowałam różnice pomiędzy grupami pod względem innych zmiennych uzyskanych w badaniu testem. Zmienne te były związane z wykorzystywaniem złożoności prezentowanych bodźców i organizacją pola bodźcowego a także ze sferą emocjonalną, przystosowaniem społecznym i sposobami radzenia sobie ze stresem. Rezultaty: Grupa III różniła się istotnie od grupy II i I w dziewięciu zmiennych a różnice w kolejnych czterech zmiennych zbliżały się do istotności. Różnice między podgrupą V a resztą badanych były wyraźniejsze i obejmowały czternaście zmiennych.

Dyskusja: Badani o większej liczbie wypowiedzi S lepiej wykorzystywali złożoność bodźców i lepiej organizowali pole bodźcowe. Zaznaczyła się też pewna specyfika ich sfery emocjonalnej: osoby te silniej odczuwały stres sytuacyjny, zabarwiały swe wypowiedzi agresją i częściej doznawały uczuć osamotnienia i alienacji a intelektualizacja okazała się typowym dla nich mechanizmem obronnym. Wnioski: Na podstawie uzyskanego materiału można przyjąć, że wypowiedzi S wiążą się z twórczym potencjałem badanych osób. Zebrany materiał, jako pochodzący od osób zdrowych, może ułatwić interpretację wypowiedzi osób chorych, zwłaszcza, że badania takie nie były przeprowadzane w odniesieniu do polskiej populacji.

 

Słowa kluczowe: wypowiedzi S (space reactions), znaczenie psychologiczne, znaczenie kulturowe, wysoka liczba wypowiedzi S, niska liczba wypowiedzi S

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31