Current Problems of Psychiatry

Psychopathological conditions and somatic consequences of a suicide attempt with a corrosive substance in a patient suffering from longlasting paranoid schizophrenia - a case study

Uwarunkowania psychopatologiczne i następstwa somatyczne próby samobójczej poprzez zażycie środków żrących przez pacjentkę długotrwale chorującą na schizofrenię paranoidalną – analiza przypadku

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2021;22(1):38-45

DOI: 10.2478/cpp-2021-0004

© 2021 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Małgorzata Romaniuk 1 , Julita Poleszak-Szabat 1 , Paweł Krukow 2

1 Doctoral School of the Medical University of Lublin, Poland

2 Department of Clinical Neuropsychiatry, Medical University of Lublin, Poland
 

Full Text

Abstract

Background: Schizophrenia is a chronic mental illness that affects 20 million people worldwide. Patients diagnosed with paranoid schizophrenia are characterized by cognitive deficits and the so-called negative symptoms, which significantly lower their quality of life and have implications for their independence and ability to fulfill various social roles. Aim: This study aims to present the case of a 49-year-old woman who has been suffering from schizophrenia for a long time and, due to a psychotic exacerbation with delusions and auditory hallucinations in the form of ordering voices, attempted suicide by ingesting a highly corrosive chemical agent used for unblocking pipes (the so-called “mole”).

Case report: The patient was admitted to the 1st Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention of SPSK 1 in Lublin for psychiatric treatment, after being transferred from the SPSK 1 Surgery Clinic, where she was initially admitted after the suicide attempt.

Discussion: The psychotic exacerbation in the patient could have resulted from sensory deprivation due to her feeling of loneliness and deep social isolation.

Keywords: schizophrenia, suicide, psychopathology


Streszczenie

Wstęp: Schizofrenia jest przewlekłą chorobą psychiczną dotykającą 20 milionów ludzi na całym świecie. U pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej wraz z długością trwania choroby nasilają się deficyty poznawcze oraz tzw. objawy negatywne, co istotnie obniża jakość życia i pociąga za sobą negatywne skutki w zakresie samodzielności i możliwości pełnienia różnych ról społecznych. Cel: Celem pracy było przedstawienie przypadku 49-letniej kobiety długotrwale chorującej na schizofrenię, u której na tle zaostrzenia psychotycznego, przebiegającego z urojeniami i halucynacjami słuchowymi w postaci głosów nakazujących doszło do próby samobójczej dokonanej poprzez spożycie silnie żrącego środka chemicznego.

Opis przypadku: Pacjentka przyjęta do I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji SPSK 1 w Lublinie celem podjęcia leczenia psychiatrycznego, przeniesiona z Kliniki Chirurgii SPSK 1, gdzie pierwotnie trafiła po próbie samobójczej poprzez wypicie środka żrącego służącego do udrażniania rur (tzw. kret).

Dyskusja: Zaostrzenie psychotyczne u scharakteryzowanej przez nas pacjentki, mogło być następstwem deprywacji sensorycznej wynikającej z osamotnienia i głębokiej izolacji społecznej.

 

Słowa kluczowe: schizofrenia, samobójstwo, psychopatologia

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31