Current Problems of Psychiatry

Inkblots as a cultural phenomenon: On the centenary of the Rorschach test

Plamy atramentowe jako zjawisko kulturowe – w stulecie powstania testu Rorschacha

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2021;22(4): 247-269

DOI: 10.2478/cpp-2021-0018

© 2021 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Anna Hunca-Bednarska 1  

1 MONAR Center in Lublin

Full Text

Abstract

Introduction. Approved or not, the Hermann Rorschach test can be considered more than just a test to a clinical trial. Reflection

on it as a broader phenomenon may yield what is the most valuable: better knowledge of human nature.

Objective. This article aims to present the dual nature of Rorschach's inkblots: as a test of "guessing" the meaning of signs and as a test of perception.

Method. Narrative literature review on the meaning and interpretation of the Rorschach test.

Results.

The nature and reception of inkblots. The inkblots have a dual nature: they require visual perception, and at the same time they are signs, whose meanings are extracted in the process of interpretation. This process is largely subject to cultural determinants; it also depends on the structure of stimuli and on their artistic expression. Charles Sanders Peirce’s theory of signs and the sign nature of inkblots. According to Peirce, the interpretation of a sign, as a triadic structure, belongs to the ontic order and is a continuous process, taking place perpetually. Mental interpretation, as it were, follows the ontic dimension and constitutes a kind of reflection of this dimension.

The phenomenology of perception and the interpretation of inkblots. Perception as viewed by Rorschach found its unintended, though strikingly consistent, complement in the philosophy of Maurice Merleau-Ponty. This is particularly clear in the acknowledgment of the role of the body in perception and in emphasis placed on the active and dynamic nature of the subject– object relationship. Rorschach and Merleau-Ponty vs. Peirce: similarities and differences. The seemingly completely different ways of understanding interpretation in Peirce’s semiotics (indirect cognition) and in Merleau-Ponty’s phenomenology (direct cognition), actually show important similarities. I draw attention to the ontic dimension of interpretation and its systemic character, which both philosophers stress, and to the view of interpretation as a perpetual process that is never completed, both in Peirce’s semiotics and in Merleau-Ponty’s phenomenology.

Conclusion. The semiotic and perceptual nature of the inkblots created by the Swiss psychiatrist reflects two basic and mutually

complementary ways in which humans experience the world. This experience has both a psychological and an ontic nature, which makes it possible for an examination using the Rorschach test to become an encounter with an existential dimension.

 

Keywords: Rorschach test, cultural determinants, theory of signs, phenomenology of perception


Streszczenie

Wstęp. Test Hermanna Rorschacha można traktować jako coś więcej niż tylko test, aprobowany czy nie, do badania klinicznego. Refleksja nad nim, jako nad szerszym zjawiskiem, może dać to, co w końcu najcenniejsze: lepsze poznanie natury ludzkiej.

Cel. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podwójnego charakteru plam Rorschacha:  jako testu „odgadywania” znaczenia znaków i jako testu badającego percepcję.

Metoda. Narracyjny przegląd literatury dotyczącej tematu znaczenia i interpretacji testu plam Rorschacha.

Wyniki. Natura plam i ich recepcja. Plamy atramentowe mają podwójny charakter: wymagają percepcji wzrokowej a jednocześnie są znakami, których znaczenia zostają wydobywane w procesie interpretacji. Proces ten w dużym stopniu podlega uwarunkowaniom kulturowym, a także jest zależny od ustrukturowania bodźców oraz od ich artystycznego wyrazu. Teoria znaku Charlesa Sandersa Pearce’a, a znakowy charakter plam atramentowych. Według Peirce’a interpretacja znaku, jako struktury triadycznej należy do porządku ontycznego i jest procesem ciągłym, nieustannie się realizującym. Interpretacja mentalna podąża za wymiarem ontycznym i jest jego pewnym odzwierciedleniem. Fenomenologia percepcji a interpretacja plam. Percepcja w ujęciu Rorschacha znalazła swe niezamierzone, lecz uderzająco konsekwentne dopełnienie w filozofii Maurice’a Merleau-Ponty’ego. Jest ono szczególnie wyraziste w uwzględnianiu roli ciała w percepcji i podkreślaniu aktywnej, dynamicznej relacji: podmiot-przedmiot. Rorschach i Merleau-Ponty a Peirce, co łączy ich, a co dzieli. Zupełnie różne, na pozór, rozumienie interpretacji w semiotyce Peirce’a (poznanie o charakterze pośrednim) niż w fenomenologii Merleau-Ponty’ego (poznanie bezpośrednie), w istocie kryje w sobie ważne podobieństwa. Zwracam uwagę na ontyczny wymiar interpretacji i jej systemowy charakter, co  podkreślają obaj filozofowie, a także na ujęcie interpretacji jako procesu nieustannego, nigdy nie zakończonego, zarówno w semiotyce Peirce’a

jak i w fenomenologii Merleau-Ponty’ego.

Wnioski. Znakowa i percepcyjna natura stworzonych przez szwajcarskiego psychiatrę plam odzwierciedla dwa podstawowe i uzupełniające się wzajemnie sposoby ludzkiego doświadczania świata. Doświadczanie to ma zarówno swój psychologiczny, jak i ontyczny charakter, co sprawia, że badanie testem Rorschacha może stać się spotkaniem  o wymiarze egzystencjalnym.

 

Słowa kluczowe: test Rorschacha, uwarunkowania kulturowe, teoria znaku, fenomenologia percepcji.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31