Current Problems of Psychiatry

The concentration of MMP-9 and the effects of intravenous anaesthetics on the efficacy of electroconvulsive therapy in patients with drug-resistant depression

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2021;22(4): 318-331

DOI: 10.2478/cpp-2021-0023

© 2021 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Agnieszka Permoda-Pachuta1 ,   Maria Skibińska2 ,
Monika Dmitrzak-Węglarz2 , Filip Rybakowski1  

1 Departament of Adult Psychiatry University of Medical Sciences , Poznań Poland

Psychiatric Genetics Unit Department of Psychiatry Poznan University of Medical Sciences Poznan, Poland

Full Text

Abstract

Introduction. This study attempts to assess the concentration of intracellular matrix metalloproteinase (MMP-9) before and after the treatment of depressive episodes with ECT therapy and also to correlate the concentration of this enzyme with the use of commonly used general anaesthetics.

Materials and methods. The study group comprised of 37 patients hospitalized in the Department of Adult Psychiatry in Poznan, with a diagnosis of episodes of drug-resistant depression during the course of bipolar and unipolar affective disorders, and who were being treated using electroconvulsive therapy. For the purpose of inducing anaesthesia during the procedure propofol was used in 10 cases, thiopental in 9 cases. Propofol was alternated with ketamine in a further 10 cases and thiopental was alternated with ketamine in another 9 cases. In order to assess the intensity of depression symptoms, the 17 point Hamilton depression scale was used, immediately before commencing ECT therapy, and one day after its completion. The serum concentration of MMP-9 was determined before and after the series of ECT treatments. In order to assess the serum concentration of MMP-9, an ELISA immunoenzymatic method was applied.

Results. In this study, a significant reduction of MMP-9 concentration was noted after therapy, relative to the starting concentration, in the serum of patients suffering from depressive episodes resulting from either unipolar or bipolar affective disorders. These results correlated with improved psychiatric state, as assessed by the Hamilton scale. A significantly lower MMP-9 concentration was noted in the serum of patients given alternating thiopental and ketamine anaesthesia.

Conclusions. This study suggests the importance of the enzyme as a biological marker for the effective treatment of depression. Furthermore, the choice of general anaesthetic applied during ECT also plays a role.

 

Keywords: electroconvulsive therapy, ketamine, thiopental, propofol, matrix metalloproteinase - 9


Streszczenie

Wstęp. W pracy podjęto się oceny stężenia metaloproteinazy macierzy wewnątrzkomórkowej(MMP-9) przed i po leczeniu epizodów depresji za pomocą terapii zabiegowej EW , a także korelacji stężenia tego enzymu z zastosowanym do znieczulenia ogólnego rodzajem leku anestezjologicznego.

Materiał i metoda. Badaniem objęto 37 osób hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu z rozpoznaniem epizodu depresji lekoopornej , poddanych leczeniu elektrowstrząsowemu. Parametry prądu dobierano indywidualnie, zgodnie z oceną psychiatry. Do indukcji znieczulenia ogólnego podczas zabiegów stosowano propofol (10), tiopental (9 ), propofol zamienne z ketaminą w co drugim zabiegu(10) oraz tiopental zamiennie z ketamina także w co drugim zabiegu(9). Do oceny nasilenia objawów depresji u chorych bezpośrednio przed rozpoczęciem terapii EW i po dobie od jej zakończenia posłużono się skalą depresji Hamiltona (Hamilton Depression Rating Scale - HDRS). Oznaczenie stężenia MMP-9 w surowicy wykonano przed podjęciem terapii zabiegowej oraz po zakończeniu serii EW. Do oceny stężenia MMP-9 w surowicy krwi wykorzystano metodę immunoenzymatyczną ELISA.

Dyskusja. W pracy wykazano istotnie niższe stężenia MMP-9 po zakończeniu leczenia zabiegowego w porównaniu do stężeń wyjściowych w surowicy krwi osób badanych. Wyniki te korelowały z poprawą stanu psychicznego ocenianego za pomocą HDRS. Nie wykazano natomiast asocjacji stężeń MMP-9 w surowicy krwi z wiekiem, płcią, rozpoznaniem chorobowym i czasem trwania choroby. Istotnie niższe statystycznie stężenie MMP-9 zaobserwowano tylko u pacjentów znieczulanych tiopentalem i ketaminą w co drugim zabiegu.

Wnioski. Zmniejszenie się stężeń MMP-9 w surowicy krwi u pacjentów po zakończonej terapii EW korelujące z poprawą kliniczną u tych chorych może sugerować znaczenie tych enzymów jako markerów biologicznych skutecznego leczenia depresji metodą zabiegową.

 

Słowa kluczowe: terapia elektrowstrząsowa, ketamina, tiopental, propofol, metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31