Current Problems of Psychiatry

Lifestyle, sleep quality, and overall mental health of nursing students

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2022;23(1): 13-23

DOI: 10.2478/cpp-2022-0002

© 2022 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Dariusz Juchnowicz1 , Zuzanna Tulej2,
Kaja Karakuła3 , Joanna Rog4

1 Department of Neurology, Neurological Nursing and Psychiatric Nursing, Medical University of Lublin
2 Non-public Healthcare Centre MED-LASER Borzęcki General partnership.
3 Student Research Group at the I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin
4 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction. Lifestyle is often a decisive factor influencing both, somatic health and mental health. The aim of the study was to evaluate the quality of life, sleep quality and general mental health of nursing students.
Material and method. The study used the diagnostic survey method. The study was cross-sectional. A questionnaire was used, which was made available to the respondents via the Internet. The survey included the demographic questionnaire, the Fantastic Life Inventory, the Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire (PSQI) and the General Health Questionnaire (GHQ-30). A total number of 165 nursing students (151 female and 14 male), aged from 19 to 53, participated in the study. All calculations were made using version 24 of the SPSS statistical package.
Results: The general mental health of students, as measured by the GHQ-30 scale, was quite good – the mean score on the GHQ30 scale – M = 9.21 (SD = 7.80). The average lifestyle quality index in the Fantastic Life Inventory Scale (M = 34.99; SD = 6.19) indicated a high quality of lifestyle. As many as 81% (N = 134) of the respondents followed the principles of rational nutrition and consumed a balanced diet, 92% (N = 152) did not abuse alcohol, 86% (N = 142) did not smoke, 93% (N = 154) had never used other psychoactive substances. However, 57% (N = 94) of respondents did not undertake physical activity or undertook it on an insufficient level. Most of the subjects experienced sleep disturbances, the most common being difficulty falling asleep – 78.8% (N = 130), and waking up during the night or early in the morning – 70.3% (N = 116).
Conclusions. The quality of lifestyle and general mental health of the respondents was good. A significant influence of the quality of life on the occurrence of mental health disorders has been demonstrated.

 

Keywords: lifestyle, sleep quality, GHQ-30, nursing students, diet.


Streszczenie

Wstęp. Styl życia jest często decydującym czynnikiem wpływającym na zdrowie, zarówno somatyczne jak i psychiczne. Celem badania była ocena jakości stylu życia, jakości snu oraz ogólnego stanu zdrowia psychicznego studentów pielęgniarstwa.
Materiał i metody. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie miało charakter przekrojowy. Wykorzystano ankietę, która została udostępniona osobom badanym za pośrednictwem Internetu. Ankieta zawierała kwestionariusz demograficzny, Kwestionariusz Stylu Życia (Fantastic Life Inventory), Kwestionariusz Jakości Snu Pittsburgh (PSQI) i Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ-30). W badaniu udział wzięło 165 studentów pielęgniarstwa (151 kobiet i 14 mężczyzn), w wieku od 19 do 53 lat. Wszystkie obliczenia zostały wykonane przy użyciu pakietu statystycznego SPSS w wersji 24.
Wyniki. Ogólny stan zdrowia psychicznego studentów, mierzony skalą GHQ-30, był dosyć dobry-średnia punktacja w skali GHQ30 - M=9,21 (SD=7,80). Średni wskaźnik jakości stylu życia w Skali Fantastic Life Inventory (M=34,99; SD=6,19) wskazywał na wysoką jakość stylu życia. 81% (N=134) ankietowanych stosowało się do zasad racjonalnego żywienia i spożywało zbilansowaną dietę, 92% (N=152) nie nadużywało alkoholu, 86% (N=142) nie paliło papierosów, 93% (N=154) nigdy nie stosowało innych substancji psychoaktywnych. Jednak 57% (N=94) badanych nie podejmowało aktywności fizycznej lub podejmowało ją na niewystarczającym poziomie. U większości badanych występowały zaburzenia snu, a najczęstszymi były trudności w zasypianiu-78,8%(N=130), oraz budzenie się w trakcie nocy lub przedwcześnie nad ranem 70,3% (N=116).
Wyniki. Jakość stylu życia i ogólny stan zdrowia psychicznego badanych był dobry. Wykazano istotny wpływ jakości stylu życia na występowanie zaburzeń zdrowia psychicznego.

 

Słowa kluczowe: styl życia, jakość snu, GHQ-30, studenci pielęgniarstwa, sposób żywienia.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31