Current Problems of Psychiatry

Schizo-obsessive disorder - case study

Zaburzenie schizo-obsesyjne - opis przypadku

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2022;23(1): 35-40

DOI: 10.2478/cpp-2022-0004

© 2022 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Martyna Kozłowska1, Karolina Iwanicka1, Zuzanna Idzik1, Piotr Ziemecki2

1 Student Research Group at the I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin
2 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction. Schizo-obsessive disorder is a term that includes a dual diagnosis: schizophrenia and obsessive-compulsive disorder (OCD). The schizo-obsessive disorder definition was made at the end of the 19th century and is still valid today. Nowadays, the coexistence of schizophrenia with obsessive-compulsive syndromes becomes more commonly observed, therefore the recognition and number of the described cases has increased.
Material and methods. The aim of this article is to present a clinical case of a patient with a diagnostically and therapeutically difficult disorder, including the comorbidity of schizophrenia and OCD. The analysis of the clinical case and the medical records of a patient and a review of the literature including schizophrenia, OCD, and schizo-obsessive disorder, was performed.
Case study. A male patient, 20 years old, single, high school student, who lives with his family. In November 2019 a mental deterioration occurred. Simultaneously, obsessional ideas and behaviors appeared. An ambulatory treatment was introduced, however without adequate response, which was the cause of the first psychiatric hospitalization in 2020.
Discussion. Comorbidity between obsessive-compulsive disorder and schizophrenia may cause a particular problem for physicians. Without appropriate diagnosis, there is no possibility to implement proper management and treatment. Obsessivecompulsive symptoms should be treated as relatively common in patients with schizophrenia, which will prevent a mistake in the assessment of the patient's condition.
Conclusions. Due to specific character of the disease, difficulties in diagnosis and treatment, there is a special need for individual therapeutic measures. Appropriate and targeted approach to the patient may be a chance for success in therapy.

 

Keywords: schizophrenia, schizo-obsessive disorder, OCD, OCS.


Streszczenie
Wstęp. Zaburzenie schizo-obsesyjne to termin obejmujący podwójną diagnozę, w której skład wchodzą schizofrenia oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD). Definicja obejmująca współistnienie obu tych jednostek powstała już pod koniec XIX wieku i jest aktualna aż do dziś. Coraz częściej obserwuje się współwystępowanie schizofrenii z natręctwami, w związku z tym wzrosła rozpoznawalność i ilość opisanych przypadków.
Materiał i metody. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przypadku pacjenta z trudnym diagnostycznie i terapeutycznie zaburzeniem, obejmującym współwystępowanie schizofrenii i OCD. Dokonano analizy przypadku klinicznego i dokumentacji medycznej pacjenta oraz przeglądu literatury dotyczącej schizofrenii, OCD i zaburzenia schizoobsesyjnego.
Opis przypadku. Mężczyzna, 20-letni kawaler, uczeń szkoły średniej mieszkający z rodziną. W listopadzie 2019 roku nastąpiło pogorszenie stanu psychicznego - obniżenie nastroju z pojawieniem się myśli samobójczych, nasilenie niepokoju oraz izolowanie się. Jednocześnie pojawiły się natrętne myśli i zachowania - chodzenie na palcach, przekręcanie głowy, tiki ruchowe oraz wystąpiły głosy komentujące. Zastosowano leczenie ambulatoryjne olanzapiną i fluoksetyną, bez zadowalających efektów, co przyczyniło się do pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej w 2020 roku. Dyskusja: Współwystępowanie schizofrenii i OCD może stwarzać szczególny problem diagnostyczny dla lekarzy. Bez odpowiedniego rozpoznania, nie będzie możliwe wdrożenie właściwego postępowania i leczenia. Należy traktować objawy obsesyjno-kompulsywne, jako relatywnie częste u pacjentów ze schizofrenią, co zapobiegnie zaistnieniu błędu w ocenie stanu pacjenta.
Wnioski. W związku z dużą specyfiką tego schorzenia, trudnościami w diagnozie i leczeniu, występuje szczególna potrzeba indywidualnego postępowania terapeutycznego. Właściwe, ukierunkowane podejście do chorego może okazać się szansą na powodzenie w terapii.

 

Słowa kluczowe: schizofrenia, zaburzenie schizo-obsesyjne, OCD, OCS.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31