Current Problems of Psychiatry

The initial Polish adaptation of the Mind Wandering Questionnaire:translation and verification of the scale internal consistency

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2022;23(2):73-79

DOI: 10.2478/cpp-2022-0007

© 2022 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Paweł Krukow

 Department of Clinical Neuropsychiatry, Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction. The aim of the current study was to present the results of the first step of the Mind Wandering Questionnaire (MWQ) adaptation to the Polish sample. The adaptation involved performing translation of the scale, verification of the translated items' accessibility and the analysis of the internal consistency.
Material and methods. MWQ in original form is a single-factor short self-assessing questionnaire composed of five items with a 6-point Likert-type answering scale. The translation of items was performed by a professional language expert according to psychometric rules. The research group included 70 healthy young adults (students), aged 21.53, an equal number of males and females.
Results. The adapted questionnaire exhibited a single-factorial structure and satisfactory parameters of internal consistency: Cronbach’s alpha was 0.78, all individual items were significantly correlated with MWQ total score, and the mean value of correlation reached 0.74. The mean value of the adopted MWQ total score reached 15.84 (SD = 4.11).
The study showing the initial step of the questionnaire adaptation revealed that the scale in the Polish version has an internal structure comparable with the original one, and its internal consistency exhibited good parameters.
Conclusions. In the next steps of the scale full adaptation, a convergent validity assessment should be carried out together with correlations with other scales assessing psychological constructs and dimensions of individual differences associated with Mind Wandering, such as neuroticism and impulsiveness.

 

Keywords: Mind Wandering, spontaneous thoughts, individual differences, questionnaire, factor structure.


Streszczenie

Wstęp. Celem niniejszego badania była analiza wyników pierwszego etapu adaptacji kwestionariusza „Mind Wandering Questionnaire” (MWQ) do populacji polskiej. Adaptacja polegała na wykonaniu tłumaczenia skali, weryfikacji przystępności przetłumaczonych itemów oraz ocenie spójności wewnętrznej.
Materiał i metody. MWQ w oryginalnej formie to jednoczynnikowy, krótki kwestionariusz samooceny, składający się z pięciu pozycji z 6-punktową skalą odpowiedzi typu Likerta. Tłumaczenie pozycji zostało wykonane przez profesjonalnego lingwistę zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami psychometrycznymi. Grupa badana obejmowała 70 zdrowych młodych dorosłych (studentów) w wieku 21,53 lat, zawierała równą liczbę mężczyzn i kobiet.
Zaadaptowany kwestionariusz wykazał jednoczynnikową strukturę i zadowalające parametry spójności wewnętrznej: alfa Cronbacha wyniosła 0,78, wszystkie poszczególne pozycje były istotnie skorelowane z całkowitym wynikiem MWQ, a średnia wartość korelacji osiągnęła 0,74. Przeciętny wynik całkowity MWQ wyniósł 15,84 (SD = 4,11).
Dyskusja. Badanie ukazujące wstępny etap adaptacji kwestionariusza wykazało, że skala w wersji polskiej ma strukturę wewnętrzną porównywalną z wersją oryginalną, jej spójność wewnętrzna wykazała dobre parametry.
Wnioski. W kolejnych krokach pełnej adaptacji skali należy przeprowadzić ocenę trafności zbieżnej wraz z korelacjami z innymi skalami oceniającymi konstrukty psychologiczne i wymiary różnic indywidualnych związanymi ze zjawiskiem odrywania się myślami od wykonywanego zadania, takimi jak neurotyczność i impulsywność.

 

Słowa kluczowe: sędrowanie myślami, spontaniczne myśli, różnice indywidualne, kwestionariusz, struktura czynnikowa.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31