Current Problems of Psychiatry

Eating disorders and carbohydrate metabolism interrelations

Współzależności zaburzeń żywienia i zaburzeń gospodarki węglowodanowej

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2022;23(2):80-85

DOI: 10.2478/cpp-2022-0008

© 2022 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Sylwiusz Niedobylski1, Małgorzata Skarbek1, Justyna Tomasik1, Bartłomiej Zaręba1,
Żaneta Zawadzka1, Michał Próchnicki2 , Grzegorz Rudzki3 

1 Diabetology Division of Students’ Research Group at the Chair and Department of Endocrinology, Diabetology and Metabolic Disorders, Medical University of Lublin, Poland
2 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
3 Chair and Department of Endocrinology, Diabetology and Metabolic Disorders, Medical University of Lublin, Poland

 

Full Text

Abstract

Introduction. Eating disorders are characterised by persistent disturbances in eating behavior, resulting in severe carbohydrate homeostasis changes. The aim of the study is to review mutual correlations between eating disorders, with emphasis on anorexia nervosa, and carbohydrate metabolism, including glycemia and the levels of relevant hormones.
Material and methods. A priori general inclusion criteria were established and included patients with eating disorders or with glucose metabolism disorders. A MEDLINE database review was carried out. Relevant articles have been extracted and approved by supervisor.
Results. 40 studies got included in the review. Patients with active anorexia nervosa display low levels of fasting and postprandial glucose, decreased lipid metabolism, and decreased pancreatic endocrine activity. Insulin levels remain changed even after patient’s re-nourishment – insulin response tends to be delayed and decreased compared to patients without anorexia history. Eating disorders are associated with poorer glycemic control and a higher percentage of diabetic complications in patients with pre-existing diabetes – mostly type I. There are also reports of higher carbohydrate metabolism disturbances among patients with eating disorders.
Conclusions. Carbohydrate metabolism disorders and eating disorders are clearly interrelated, although data on the nature of these relationships are still lacking. Treatment of eating disorders is not possible without normalizing eating patterns, thus also carbohydrate metabolism. However, it is not usual to monitor the mental state in terms of eating disorders potential development in patients during the treatment of carbohydrate disorders. According to existing data, this approach should be changed due to the risk of anorexia nervosa and other eating disorders in this group.

 

Keywords: eating disorders, anorexia nervosa, glucose metabolism disorders.


Streszczenie

Wstęp. Zaburzenia odżywiania charakteryzują się uporczywie występującymi nieprawidłowościami zachowań żywieniowych, co skutkuje poważnymi zmianami w gospodarce węglowodanowej. Celem pracy jest przegląd literatury dotyczący wzajemnych zależności między zaburzeniami odżywiania się, ze szczególnym uwzględnieniem jadłowstrętu psychicznego i metabolizmu węglowodanów, w tym glikemii i poziomu hormonów regulujących gospodarkę węglowodanową.
Materiał i metody. Ustalono ogólne kryteria włączenia do niniejszego przeglądu, które obejmowały badania z udziałem pacjentów z zaburzeniami odżywiania bądź zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Dokonano przeglądu literatury bazy MEDLINE. Wyodrębnione adekwatne artykuły zostały zatwierdzone przez osobę nadzorującą merytorycznie realizację przeglądu.
Wyniki. W przeglądzie uwzględniono 40 publikacji. Pacjenci z aktywnym jadłowstrętem psychicznym wykazują niskie stężenie glukozy w surowicy na czczo i poposiłkowej, osłabiony metabolizm lipidów i osłabioną aktywność endokrynną trzustki. Poziom insuliny pozostaje zmieniony nawet po ponownym odżywieniu pacjenta – odpowiedź insulinowa jest zwykle opóźniona i zmniejszona w porównaniu z pacjentami bez anoreksji. Zaburzenia odżywiania są związane z gorszą kontrolą glikemii i wyższym odsetkiem powikłań cukrzycowych u pacjentów z wcześniej rozpoznaną cukrzycą – głównie typu I. Istnieją również doniesienia o częstszym występowaniu i większym nasileniu zaburzeń metabolizmu węglowodanów wśród pacjentów z zaburzeniami odżywiania.
Wnioski. Zaburzenia metabolizmu węglowodanów i zaburzenia odżywiania są ze sobą wyraźnie powiązane, chociaż nadal brakuje danych na temat charakteru tych zależności. Leczenie zaburzeń odżywiania nie jest możliwe bez normalizacji wzorców żywieniowych, a co za tym idzie również metabolizmu węglowodanów. Nie jest jednak normą monitorowanie stanu psychicznego pod kątem potencjalnego rozwoju zaburzeń odżywiania u pacjentów w trakcie leczenia zaburzeń węglowodanowych. Według istniejących danych podejście to należy zmienić ze względu na ryzyko wystąpienia jadłowstrętu psychicznego i innych zaburzeń odżywiania w tej grupie.

 

Słowa kluczowe: zaburzenia żywienia, jadłowstręt psychiczny, zaburzenia gospodarki węglowodanowej.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31