Current Problems of Psychiatry

Can electrical interventions be helpful in treating mood disorders in patients diagnosed with personality disorders? Case report and literature review

Czy zabiegi elektryczne mogą być pomocne w leczeniu zaburzeń nastroju u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń osobowości? Opis przypadku i przegląd literatury

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2022;23(2):104-110

DOI: 10.2478/cpp-2022-0010

© 2022 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Ewa Stelmach

II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland

 

Full Text

Abstract

Introduction: The main indication for electrical interventions remains mood disorders. Depressive disorders have high comorbidity, which is one factor in poorer remission and higher suicide risk. Borderline personality disorder is characterized by a variety of psychopathology, in particular the presence of mood swings, impulsive behaviour, and difficulties in maintaining stable interpersonal relationships. An extremely serious clinical problem is the occurrence of episodes of self-harm and suicidal behaviour in these patients. Comorbidity in affective disorders increases the risk of suicide and also reduces the likelihood of achieving symptomatic remission.

Material and methods. A case report of a patient with a major depressive episode and suicidal tendencies with coexisting borderline personality disorder who received electrical treatments with good results is presented and literature from the last 10 years is reviewed using the keywords: borderline personality disorder, depression, electroconvulsive therapy, suicide.

Results. The results of several studies indicate that electrical treatments are partially effective in patients suffering from depressive disorders and borderline personality disorder.

Conclusions. The case of the patient described, as well as data from the literature, suggest that further research is needed into the use of electrical interventions in patients with mood disorders and comorbidity, and their use may be considered in them as a potentially good therapeutic method. The use of ECT in a patient with comorbid personality disorder reflects an individualized treatment approach; however, there is a need for further research in this area, especially in the context of long-term treatment effects.

 

Keywords: borderline personality disorder, depression, electroconvulsive therapy, suicide.


Streszczenie

Wstęp. Głównym wskazaniem do zastosowania zabiegów elektrycznych pozostają zaburzenia nastroju. Zaburzenia depresyjne charakteryzują się wysoką współchorobowością, co jest jednym z czynników gorszej remisji i większego ryzyka samobójczego. Zaburzenie osobowości typu borderline charakteryzuje się różnorodną psychopatologią, w szczególności występowaniem wahań nastroju, zachowań impulsywnych oraz trudnościami z utrzymaniem stabilnych relacji interpersonalnych. Niezwykle poważnym problemem klinicznym jest występowanie u tych pacjentów epizodów samouszkodzeń oraz podejmowanie zachowań samobójczych. Współchorobowość w zaburzeniach afektywnych zwiększa ryzyko samobójcze, a także zmniejsza prawdopodobieństwo uzyskania remisji objawowej.

Materiał i metody. Przedstawiono opis przypadku pacjentki z ciężkim epizodem depresyjnym i tendencjami samobójczymi ze współistniejącym zaburzeniem osobowości typu borderline, u której zastosowano zabiegi elektryczne z dobrym efektem oraz dokonano przeglądu literatury z ostatnich 10 lat, używając słów kluczy: borderline personality disorder, depression, electroconvulsive therapy, suicide.

Dyskusja. Wyniki wielu badań wskazują na częściową skuteczność zabiegów elektrycznych u pacjentów chorujących na zaburzenia depresyjne oraz zaburzenia osobowości typu borderline.

Wnioski. Przypadek opisanej pacjentki, a także dane z literatury wskazują na potrzebę dalszych badań w zakresie zastosowania 

zabiegów elektrycznych u pacjentów z zaburzeniami nastroju i współchorobowością, a ich zastosowanie może być u nich rozważane jako potencjalnie dobra metoda terapeutyczna. Zastosowanie ECT u pacjentki ze współistniejącym zaburzeniem osobowości jest wyrazem zindywidualizowanego podejścia leczniczego, niemniej istnieje potrzeba dalszych badań w tym zakresie, szczególnie w kontekście długoterminowych efektów leczniczych.

 

Słowa kluczowe: zaburzenie osobowości typu borderline, depresja, zabiegi elektryczne, samobójstwo.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31