Current Problems of Psychiatry

Greater knowledge about COVID-19, more negative emotions. Research in adult Poles after 2nd and 5th waves of the pandemic

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2023; 24, 19-32

DOI: 10.12923/2353-8627/2023-0002

© 2023 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Ewa M. Szepietowska , Sara A. Filipiak  

 Department of Clinical Psychology and Neuropsychology, Institute of Psychology, Maria-Curie Skłodowska University, Lublin, Poland

 

Full Text

Abstract

Introduction: The study investigated the dynamics of cognitive and emotional representation of COVID-19 in adult Poles, following the second (2021) and the fifth (2022) wave of the pandemic.

Material and methods: The study involved a total of 303 subjects (N = 198 in Survey 1 in 2021, and N = 105 in Survey 2 in 2022). The following measures were used: a questionnaire covering demographic data and general opinions about COVID-19 as well as the Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R).

Results: After the fifth wave, significantly more respondents were convinced that COVID-19 was a real and dangerous disease. Cognitive deficits were more commonly recognised among symptoms of the viremia. Vaccination against COVID-19 was recognised as an essential preventive measure. Both surveys showed that COVID-19 representation was characterised by negative emotions and low sense of illness coherence. However, there was increased belief that the disease can be controlled through medical interventions. The age of the respondents in Survey 1 and Survey 2 was differently related to beliefs about COVID-19.

Conclusions:

  1. After 2.5 years of the pandemic, the awareness of Poles about the causes, symptoms and methods of preventing the disease has increased.
  2. Failure to vaccinate against COVID-19 has been identified as a significant cause of viremia.
  3. Negative emotions and a sense of serious consequences were predominant in both Surveys, but after the fifth wave of the pandemic the scores reflect increased perception of the chronic nature of the disease and belief that the illness can be treated with medication, whereas the sense of personal control was found to decrease.
  4. After the fifth wave of the pandemic, older age corresponded to increased belief in the relevance of some preventive measures, and to greater awareness of the viral origin, increased belief in the feasibility of controlling the disease through one's behaviours and a greater sense of illness coherence.
  5. The intensification of negative emotions related to the pandemic can be treated as a predictor of the increase in adjustment disorders and risk of mental health deterioration among adult Poles in the following years.

 

Keywords: cognitive and emotional representation of illness, COVID-19 pandemic, Polish adults


Streszczenie

Wstęp: W badaniu oceniano dynamikę poznawczo-emocjonalnej reprezentacji COVID-19 u dorosłych Polaków uwzględniając drugą (2021) i piątą (2022) fali pandemii.

Materiał i metody: Badanie objęło łącznie 303 uczestników (N = 198 w badaniu 1 w 2021, i N = 105 w badaniu 2 w 2022). Wykorzystano następujące metody: kwestionariusz dotyczący danych demograficznych oraz ogólnych poglądów na temat COVID-19 a także Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R).

Rezultaty: Po piątej fali pandemii istotnie więcej uczestników była przekonanych, że COVID-19 jest realnie istniejącą i niebezpieczną chorobą. Wśród objawów wiremii częściej wskazywano deficyty poznawcze. Szczepienie przeciw COVID-19 było określane jako istotna metoda prewencji. Obydwa pomiary wykazały, że w reprezentacji COVID-19 dominują emocje negatywne i niskie poczucie koherencji choroby. Jednakże wzrosło przekonanie, że choroba może być kontrolowana poprzez interwencje medyczne. Wiek respondentów z badania 1 i 2 był inaczej powiązany z przekonaniami na temat COVID-19.

Wnioski:

  1. Po 2.5 latach pandemii COVID-19 wzrosła wiedza Polaków na temat przyczyn, symptomów i metod prewencji.
  2. Nieszczepienie się przeciw COVID-19 było częściej wskazywane jako istotna przyczyna wiremii.
  3. W obydwu pomiarach dominowały negatywne emocje oraz przekonanie o poważnych konsekwencjach choroby, ale wyniki badanych uzyskane w pomiarze po piątej fali pandemii wskazują na wzrost przekonania na temat chronicznej natury choroby i wzrost przekonania, że może być ona kontrolowana medycznie, ale wskazują też na spadek poczucia kontroli osobistej nad chorobą.
  4. Po piątej fali pandemii starszy wiek uczestników korespondował ze wzrostem przekonań o znaczeniu niektórych środków zapobiegawczych, z większą świadomością pochodzenia wirusa, większą wiarą w możliwość kontrolowania choroby poprzez własne zachowania i z większym poczuciem koherencji choroby.
  5. Intensyfikację emocji negatywnych w związku z trwającą pandemią można traktować jako predyktor rozwoju zaburzeń adaptacyjnych oraz ryzyka pogorszenia się zdrowia psychicznego w kolejnych latach.

 

Słowa kluczowe: poznawczo-emocjonalna reprezentacja choroby, pandemia COVID-19, dorośli Polacy

Pliki do pobrania

Calendar

Marzec 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31