Current Problems of Psychiatry

Are we ready for Telepsychiatry? Benefits and challenges of digital psychotherapy

Czy jesteśmy gotowi na Telepsychiatrię? Korzyści i wyzwania cyfrowej psychoterapii

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2023; 24, 52-67

DOI: 10.12923/2353-8627/2023-0005

© 2023 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Klaudia Kister1 , Jakub Laskowski2 ,
Ewelina Dybała3 , Agata Makarewicz4

1 Students Research Group at the I Departmentof Psychiatry, Psychoterapy and Early Intervention,Medical University of Lublin, Poland
2 Students Research Group at the Department of Paediatrician Oncology, Transplantology and Haematology Medical University of Lublin, Poland
3 Provincial Specialist Hospital in Lublin, Poland
4 I Department of Psychiatry, Psychoterapy and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland

Pliki do pobrania

Abstract

Background: Telemedicine is one of the most modern and fastest-growing branches of medicine. The most common form is video consultation. We distinguish between synchronous and asynchronous telepsychiatry. This study aims to show the benefits of using telepsychiatry services, the challenges it poses to users, and to evaluate its use against traditional therapy.

Materials and methods: A review of literature from 1956-2023 in EMBASE, OpenKnowledge and PubMed databases was conducted. Keywords used were: telepsychiatry, teletherapy, and digital psychiatry. Ninety-eight articles were included.

Discussion: Telepsychiatry is an opportunity for regions affected by medical staff shortages. It bypasses cultural barriers, the problem of traveling and reduces the cost of medical point-of-service. Telepsychiatry is an opportunity for patients who do not use psychiatrists due to discrimination in a conservative society. Groups that may find it challenging include the elderly, the blind, and the deaf. Creating a healthy therapeutic alliance through a screen can be impossible, making it difficult to achieve successful therapy. A barrier to developing telepsychiatry is the need for more guidelines for dealing with medical errors.

Conclusions: Telemedicine can help in accessing specialized care regardless of location. Telepsychiatry provides a safe and anonymous environment for patients reluctant to receive inpatient therapy. The effectiveness of online therapy is primarily debated. Telepsychiatry should be limited to follow-up consultations and well-known patients - it is a form of complementing the diagnosis and treatment process. The authors point to the need for developing specific guidelines for conducting teletherapy with particular attention to the problem of suicide.


Keywords: telepsychiatry, teletherapy, digital psychiatry


Streszczenie

Wstęp: Telemedycyna należy do najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się gałęzi medycyny. Telepsychiatria obejmuje szeroki zakres możliwości świadczenia usług. Najczęściej stosowaną formą są konsultacje terapeutyczne w formie wideorozmowy. Wyróżniamy telepsychiatrię synchroniczną i asynchroniczną. Celem niniejszej pracy jest ukazanie korzyści płynących z korzystania usług telepsychiatrii, wyzwań jakie stawia przed użytkownikami oraz ocena ich zastosowania względem tradycyjnej terapii stacjonarnej.
Materiał i metody: Dokonano przeglądu literatury naukowej z lat 1956-2023 w bazie EMBASE, OpenKnowledge i PubMED. Użyto słów kluczowych: “telepsychiatria, teleterapia, cyfrowa psychiatria”. W tym przeglądzie uwzględniono 98 artykułów.

Dyskusja: Telepsychiatria jest szansą dla rejonów dotkniętych problemem niedoboru kadry medycznej. Ponadto omija bariery kulturowe, problem dojazdu do odległej placówki oraz redukuje koszty obsługi punktów medycznych.  Telepsychiatria jest szansą dla chorych, którzy nie korzystają z usług psychiatrów ze względu dyskryminację w konserwatywnym społeczeństwie. Do grup mogących mieć trudności z korzystaniem z telepsychiatrii należą m.in. starsi, niewidomi, niedosłyszący. Stworzenie zdrowego sojuszu terapeutycznego przez ekran może być niemożliwe, co utrudnia osiągnięcie sukcesu terapii. Barierą w rozwoju telepsychiatrii jest brak regulacji prawnych i wytycznych postępowania w przypadku błędów medycznych.

Wnioski: Telemedycyna dzięki swoim właściwościom może pomóc wyrównać szanse w dostępie do specjalistycznej opieki niezależnie od miejsca pobytu pacjenta i lekarza. Telepsychiatria dzięki zapewnieniu anonimowości zapewnia bezpieczne środowisko dla pacjentów niechętnych terapii stacjonarnej. Wśród kwestii negatywnych dyskusje prowadzone są przede wszystkim nad efektywnością prowadzenia terapii online. Telekomunikacja powinna się ograniczać do kontrolnych konsultacji i dobrze znanych pacjentów - stanowi formę uzupełnienia procesu diagnozy i leczenia. Autorzy wskazują na potrzebę opracowania szczegółowych wytycznych prowadzenia teleterapii ze szczególnym uwzględnieniem problemu samobójstwa.

 

Słowa kluczowe: telepsychiatria, teleterapia, cyfrowa psychiatria

Pliki do pobrania

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30