Current Problems of Psychiatry

Cognitive appraisal of illness versus expectations towards doctors and health-related behaviours in individuals with short- and long-standing diagnosis of type 2 diabetes

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2023; 24, 97-104

DOI: 10.12923/2353-8627/2023-0009

© 2023 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Ewa Zawadzka  , Łucja Domańska

 Department of Clinical Psychology and Neuropsychology, Institute of Psychology, University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin, Poland

Pliki do pobrania

Abstract

Introduction: Patients with diabetes need to be actively involved in the treatment process, i.e. treatment regimens and regular health check-ups. The aims of the study were to assess the profiles of illness cognitive appraisals in individuals with type 2 diabetes, and to recognize the relationships between illness cognitive appraisals and both expectations towards doctors and readiness to health-related behaviours.
Materials and methods: A total number of 99 participants with type 2 diabetes were divided into short- and long-standing diagnosis sub-groups. Illness-Related Appraisals Scale, The Patient Requests Form, Health-Related Behavior Inventory were administered.
Results: The comparison of most representative profiles showed significant differences between sub-groups in perceiving the illness as threat, benefit, obstacle/loss. In both sub-groups, treating the illness as a benefit determined patient’s expectations of emotional support from doctors. In patients with long-standing diagnosis also threat, value, obstacle/loss and harm impact significantly on the patients’ expectations towards doctors. Treating the illness as a challenge explained about 24% of variability of eating habits and 29% of preventive behaviours.
Conclusions: Participants with long-standing diagnosis treat their illness as threatening and disturbing. In these patients many dimensions of cognitive appraisal are related to seeking information about the illness and to a need of emotional support from doctors. On the contrary, in individuals with short-standing diagnosis, only perceiving their illness as a benefit is associated with the expectation towards their doctors to provide emotional support and explanation of the illness. Our study proved that perceiving the long-lasting illness as a challenge contributes to readiness to follow health-related behaviours.


Keywords: type 2 diabetes, health-related behaviour, attitude to illness


Streszczenie

Wstęp: Rozpoznanie cukrzycy stawia przed pacjentem wymagania związane z koniecznością dokonania istotnych zmian w dotychczasowym stylu życia oraz zachowania systematyczności leczenia i regularnej, wieloletniej kontroli stanu zdrowia. Celem badań było oszacowanie profili poznawczej reprezentacji choroby u osób z cukrzycą typu 2 oraz ocena relacji między sposobem postrzegania swojej choroby a oczekiwaniami względem lekarza i podejmowaniem aktywności prozdrowotnej przez chorych.
Materiał i metody: Przebadano 99 pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy zostali podzieleni na dwie grupy: z krótkim i długim czasem od diagnozy. Zastosowano: Skalę Oceny Własnej Choroby, Listę Oczekiwań Pacjenta, Inwentarz Zachowań Zdrowotnych.
Dyskusja: Porównanie najbardziej reprezentatywnych profili wykazało istotne różnice między badanymi grupami w sposobie postrzegania własnej choroby jako zagrożenia, korzyści i przeszkody/straty. W obu badanych grupach stwierdzono, że traktowanie własnej choroby przez pacjenta jako korzyści determinuje oczekiwania emocjonalnego wsparcia ze strony lekarza. U osób z długim czasem od rozpoznania również traktowanie choroby jako zagrożenia, wartości, przeszkody/straty lub krzywdy miało wpływ na oczekiwania pacjentów względem lekarzy. Traktowanie choroby w kategoriach wyzwania wyjaśniało około 24% zmienności w zakresie nawyków żywieniowych oraz 29% w odniesieniu do zachowań prozdrowotnych.
Konkluzje: Pacjenci długo chorujący traktują swoją chorobę jako zagrażającą i utrudniającą codzienne funkcjonowanie. U tych osób wiele wymiarów poznawczego ustosunkowania do choroby jest związanych z poszukiwaniem informacji o chorobie i wsparcia emocjonalnego od lekarzy. U osób z krótkim czasem od diagnozy tylko traktowanie choroby jako korzyści jest związane z formułowanymi wobec lekarza oczekiwaniami emocjonalnego wsparcia oraz wyjaśnienia choroby. Postrzeganie trwającej od długiego czasu choroby jako wyzwania w sposób istotny przyczynia się do realizowania zachowań służących zdrowiu.

 

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, zachowania prozdrowotne, ustosunkowanie do choroby

Pliki do pobrania

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30