Current Problems of Psychiatry

Breastfeeding problems in children diagnosed with autism spectrum disorder in mothers’ opinion

Problemy w karmieniu piersią dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu w opinii matek

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2023; 24, 178-191

DOI: 10.12923/2353-8627/2023-0017

© 2023 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Katarzyna Makarewicz, Agnieszka Nowacka

Medical University of Warsaw, Obstetrics and Gynecology Teaching Department of Faculty of Health Sciences, Poland

Full Text

Abstract

Introduction: The paper presents the analysis of lactation process in the early childhood in children diagnosed with autism spectrum. A structured, detailed interview of mothers and an original survey containing questions concerning lactation and nutrition in the neonatal and infant periods were carried out. Mothers of children with a subsequent autism diagnosis were also asked about worrying symptoms that occurred while breastfeeding.

Material and methods: The sample material was obtained from mothers with several children whereas the child diagnosed with autism was in most cases the second one and had healthy siblings. Most surveyed mothers fed children in a natural way at the same time having lactation and nutrition problems in newborns and infants. The paper also presents developmental difficulties at a very early stage reported by mothers in spite of the fact that the full diagnosis of developmental disorders was made at the age of 4 on average.

Results: Non-neurotypical symptoms observed by mothers cover the whole range of sometimes very subtle manifestations – from encephalitic scream, sleep disorders, breastfeeding problems, atypical responses, lack of emotional reciprocity to the disorders of sensory processing as well as motor and neurological problems.

Conclusions: The study draws attention to the issue of integral child’s development in the neonatal and infant period, the significance of discreet irregularities in the development at a very early stage, which, when combined with the simple screening methods assessing the risk of autism, may be of key importance for timely diagnosis and initiation of adequate forms of therapy.

 

Keywords: breastfeeding and risk of autism, autism spectrum, early symptoms of autism


Streszczenie

Wstęp: Praca przedstawia analizę procesu laktacji w okresie wczesnego dzieciństwa u dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Zastosowano ustrukturalizowany, szczegółowy wywiad od matek wraz z autorską ankietą zawierającą pytania dotyczące wywiadu laktacyjnego oraz żywieniowego z okresu noworodkowego i niemowlęcego oraz niepokojących objawów zaobserwowanych przez matki dzieci z późniejszą diagnozą autyzmu.

Metody: Materiał do badań uzyskano od matek posiadających więcej niż jedno dziecko, przy czym dziecko z diagnozą autyzmu było najczęściej drugim z kolei i miało zdrowe rodzeństwo. Większość ankietowanych matek karmiło dzieci naturalnie, ujawniając jednocześnie problemy laktacyjne oraz żywieniowe u noworodków i niemowląt. Praca przedstawia także ujawnione przez matki trudności rozwojowe na bardzo wczesnym etapie, pomimo, że diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju postawiona była średnio dopiero w wieku 4 lat.

Wyniki: Obserwowane przez matki nieneurotypowe objawy obejmują cały szereg często delikatnych objawów – od nieutulonego płaczu, zaburzeń snu, trudności z karmieniem piersią, nietypowych reakcji, przez brak odwzajemniania emocjonalnego, aż do zaburzeń integracji sensorycznej oraz problemów motorycznych i neurologicznych.

Wnioski: Niniejsza praca zwraca uwagę na problem integralnego rozwoju dziecka w okresie noworodkowym i niemowlęcym, wagę dyskretnych nieprawidłowości rozwoju na bardzo wczesnym etapie, co w połączeniu z prostymi metodami screeninowymi ryzyka rozwoju autyzmu może mieć kluczowe znaczenie na postawienie wczesnej diagnozy i rozpoczęcie adekwatnych form terapii.

 

Słowa kluczowe: karmienie piersią i ryzyko autyzmu, spektrum autyzmu, wczesne objawy autyzmu

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30