Current Problems of Psychiatry

The meaning of lithium and naltrexone pharmacotherapy in the treatment of borderline personality disorder – a narrative review

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2023; 24, 192-198

DOI: 10.12923/2353-8627/2023-0018

© 2023 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Zuzanna Joanna Wingralek1 , Aleksandra Marczak1 ,
Justyna Tomasik1 , Adrian Giermasiński1, Michał Dzikowski2

1 Student Research Group at the I Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland

2 I Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction: Borderline personality disorder (BPD) affects approximately 1%-3% of the population. As the most common personality disorder, BPD features behavioural, emotional and social dysfunctions. It often co-occurs with self-harm, suicidal tendencies and substance abuse. To date, pharmacological treatment does not provide sufficient therapeutic effects. The aim of our study is to analyse the neurobiological, genetic and environmental components in the aetiopathogenesis of BPD and to collect data on the innovative use of lithium and naltrexone in the therapy of BPD.

Methods: Basing on PubMed and Google Scholar databases using the following keywords: borderline, lithium, naltrexone for papers published from 1979 to 2022.

Results: Difficult childhood, and emotional, sexual and physical abuse are the strongest predictors of BPD development. The core symptoms of BPD may be related to dysfunction of the serotonin, dopaminergic, endogenous system and opioid systems. Variation in 5-HTT, COMT, FKBP5 and oxytocin receptor genes may influence the course of BPD. Imaging studies have shown structural and functional abnormalities in the prefrontal cortex, amygdala and hippocampus. Lithium reduces impulsivity, aggression, suicidal tendencies and self-harm in BPD. Naltrexone may effectively reduce self-harm without suicidal tendencies, impulsivity, substance abuse and suicidality.

Conclusions: No unified model has been developed to account for environmental, genetic and neurobiological components in the pathogenesis of BPD. Understanding the mechanisms is a crucial step towards personalising treatment. The use of lithium and naltrexone may have positive therapeutic effects. Randomised clinical trials are required to establish the efficacy and safety of both drugs in long-term treatment.

 

Keywords: borderline, lithium, naltrexone


Streszczenie

Wstęp: Zaburzenie osobowości typu borderline (BPD) występuje u około 1%-3% populacji. Jednocześnie jest najczęstszym zaburzeniem osobowości. BPD charakteryzuje się dysfunkcjami behawioralnymi, emocjonalnymi i społecznymi. Często współwystępuje z samookaleczaniem, tendencjami samobójczymi oraz nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Dotychczasowe leczenie farmakologiczne nie przynosi wystarczających efektów terapeutycznych. Dlatego celem naszej pracy jest przeanalizowanie komponentów neurobiologicznych, genetycznych i środowiskowych w etiopatogenezie BPD oraz zebranie danych na temat innowacyjnego zastosowania litu i naltreksonu w leczeniu BPD.

Metody: Dokonano przeglądu narracyjnego dostępnej literatury, przeszukując bazy PubMed oraz Google Scholar przy użyciu następujących słów-kluczy: borderline, lit, naltrekson dla prac opublikowanych od roku 1979 do roku 2022.

Wyniki: Czynniki środowiskowe m.in. trudne dzieciństwo, przemoc emocjonalna, seksualna i fizyczna są najsilniejszym predyktorem rozwoju BPD. Podstawowe objawy BPD mogą mieć związek z dysfunkcją układu serotoninowego, dopaminergicznego, endogennego układu opioidowego. Zmienność w genach 5-HTT, COMT, FKBP5 i receptora oksytoniny może mieć wpływ na przebieg BPD. W badaniach obrazowych wykazano zaburzenia strukturalne i funkcjonalne w korze przedczołowej, ciele migdałowatym i hipokampie. Lit wpływa na redukcję impulsowości, agresji, tendencji samobójczych i samookaleczeń w przebiegu BPD. Naltrekson jest szczególnie skuteczny w zmniejszaniu liczby samookaleczeń bez tendencji samobójczych, ale także impulsowości, nadużywania substancji psychoaktywnych i samobójstw.

Wnioski: Pomimo szerokiego rozpowszechnienia BPD w społeczeństwie nie opracowano jednolitego modelu, który uwzględniałby komponenty środowiskowe, genetyczne i neurobiologiczne w patogenezie BPD. Poznanie mechanizmów jest kluczowym krokiem w kierunku personalizacji leczenia. Doniesienia literatury sugerują, że zastosowanie litu i naltreksonu może przynieść pozytywne efekty terapeutyczne. Konieczne jest przeprowadzenie randomizowanych badań klinicznych w celu określenia skuteczności i bezpieczeństwa obydwu leków w długoterminowym leczeniu.

 

Słowa kluczowe: borderline, lit, naltrekson

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30